IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Mitmekultuuriline Ida-Virumaa 2016

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 01.03.2016 – 30.11.2016

Rahastajad:   Kultuuriministeerium

 Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Käesolev projekt toetab traditsiooniliste kultuurifestivalide ja konverentside läbiviimise järjepidevust, aitab kaasa Ida-Viru maakonnas tegutsevate rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele, tunnustab ja motiveerib avalike ürituste läbiviimise kaudu kultuuriseltside eestvedajaid ning liikmeid.

Projekti raames viiakse ajavahemikul 01.03.2016 - 01.10.2016.a. läbi:

Tegevus I.  Õpitoad XVIII käsitöölaadal „Viru Nikerdaja“.

09.04.2016-10.04.2016.a. toimub Jõhvi spordihoones traditsiooniline ja populaarne XVIII maakondlik käsitöölaat „Viru Nikerdaja“, millest võtab osa ligemale 2000 külastajat. Esmakordselt osalevad sellel laadal rahvuskultuuriseltsid koostöös Ida-Virumaa Käsitööseltsiga ning tutvustavad praktiliste tegevuste kaudu laadalistele erinevate rahvuste kultuuritraditsioone. Kaheksas avalikus õpitoas-meistriklassis õpetatakse osalejatele igast vanuserühmast valmistama erinevate rahvuste rahvuslikke suveniire ning käsitööesemeid.

Meie hinnangul on praktilised õpitoad üks parimatest võimalustest avalikkusele erinevate rahvuste käsitöö eripära tutvustamiseks. Selle tegevusega arendatakse edasi rahvusliku käsitöö populariseerimist nii nagu otsustati 2015.a.novembris Jõhvis toimunud loomemajanduse seminaril. Õpitoad on osalejatele tasuta.

Käsitöölaadal rahvusliku käsitöö meistriklasside läbiviimine on uudne, võimaldab tutvustada maakonna erinevate rahvuste kultuure väga suurele hulgale inimestele ning loob võimaluse tulevikus samalaadsete ettevõtmiste jätkamiseks.

Tegevus II. Rahvusvaheline tolerantsuse konverents. 

On traditsiooniks saanud, et kord kahe aasta jooksul viib Ida-Virumaa Integratsioonikeskus  koostöös rahvuskultuuriseltside ümarlauaga läbi rahvusvahelise, tolerantsuse arendamisele pühendatud konverentsi.

2016.a. täitub Ida-Virumaa Integratsioonikeskusel 15 tegevusaasta. Seepärast planeeritakse tänavuse, järjekorras juba viienda tolerantsikonverentsiga tähistada ka maakonna rahvuskultuuriseltside katusorganisatsiooni tegevusjuubelit.

Konverents toimub 02.06.2016.a. Narva-Jõesuu hotelli „Noorus“ konverentsisaalis, sellest planeeritakse osa võtma 80 inimest. Üritus toimub eesti, inglise ja vene keeles. Konverentsi raames toimub ka osalejate pidulik vastuvõtt ning kohvilaud. Ürituse toimumise ajal on üleval fotonäitus integratsioonikeskuse tegevustest ning maakonna erinevate rahvuste omavahelisele lõimumisele suunatud üritustest. Traditsiooniliselt esinevad üritusel ettekannetega nii kohalikud kui ka väliskülalised, seekordne külalisettekandja on Moldovast.

Konverentsi eesmärk on tõstatada diskussiooni päevakajalistel teemadel sallivuse ja avatuse osas, mis on seotud tänases Eestis ennekõike  üle-euroopalise pagulasküsimusega ning rahvaste rändega.

Tolerantsikonverentsi läbiviimise järjepidevus  aitab kaasa maakonna ühtsema inforuumi kujunemisele konkreetsetest teemavaldkondades, võimaldab üheskoos arutleda  päevakajalistel teemadel, jagab infot ning loob võimalusi seisukohtade kujunemiseks.

Tegevus III.  XIII festival „Rahvuskultuuride loomepada“.

2016.a. 25.septembril toimub XIII traditsiooniline maakondlik festival „Rahvuskultuuride loomepada“. Üritus viiakse läbi Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, rahvuskultuuriseltside ümarlaua, Jõhvi Vallavalitsuse ja Jõhvi Huvikeskuse koostöös.

Festivali eesmärk on rahvuslikult mitmekesise Ida-Virumaa tutvustamine ning maakonna rahvuskultuuriseltside tegevustest ülevaate andmine.

On saanud traditsiooniks, et festivali raames toimuvad integratsioonikeskuse eestvedamisel avalik konverents ning rahvuslikku käsitööd tutvustavad õpitoad.

Tänavuse konverentsi temaatika ühtib riikliku teema-aastaga, milleks on merekultuur. Esinevad mitmed ettekandjad ja lektorid nii Ida-Viru maakonnast kui ka kaugemalt. Konverentsist planeeritakse osa võtma ligemale 80 inimest, konverentsi töökeeled on eesti ja vene keel.

XIII rahvuskultuuride festivalile on planeeritud üles seada 12 erinevat rahvuslikku käsitööd tutvustavat õpituba-meistriklassi. Seejuures on õpitubade arv  aastatega aina kasvanud ning köidab üha enam nooremas vanuses osalejaid. Õpitubades osalemine on tasuta.

Loomepaja festival on oluline sündmus mitte ainult Jõhvi kultuurielus, vaid ka kogu maakonnas, igal aastal võtab sellest osa ligemale 400  inimest.

 

Käesoleva projekti eesmärgiks on kaasa aidata Ida-Virumaal elavate etniliste vähemuste keele ning kultuuri säilimisele ja selle tutvustamisele läbi erinevate koostööürituste läbiviimise, kasutades erinevaid tegevusvorme ja -vahendeid (konverentsid, õpitoad,  infomaterjalid, meediaartiklid).

Samuti on projekti eesmärgiks tähistada Ida-Virumaa rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsiooni Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse 15ndat tegevusaastat avaliku konverentsiga, mille peateemaks on ühiskondliku tolerantsi ja sallivuse arendamine. Lisaks tutvustatakse selle rahvusvahelise konverentsi raames püstitatava fotonäituse kaudu integratsioonikeskuse tegevusi lõimumisprotsesside elluviimisel.

Projekti sihtrühmaks on Ida-Virumaa rahvusvähemuste kultuuriseltside liikmed, kohalike omavalitsuste ametnikud, poliitikud, maakonna haridus-, noorsoo-ja kultuuritöötajad, ajakirjanikud, koolinoored, väliskülalised, laiem avalikkus.

Üritustest planeeritakse osa võtma ligemale 2500 inimest. 

Kõiki läbiviidavaid üritusi kajastatakse meediakanalites.

EST

RUS