IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Pagulasprojekt

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Teadlikkuse suurendamine Ida-Virumaa elanikkonna hulgas varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate kohta.

Kestus: 31.12.2006-31.12.2008

Rahastajad: Euroopa Pagulasfond, siseministeerium, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

Projektijuht: Aleksandr Dusman

Projekti koordinaator: Heli Ferschel

Projekti  peaeesmärk on tõsta teadlikkust varjupaigataotlejate ning rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohta Ida-Virumaa elanikkonna hulgas, tutvustada Euroopa Liidu pagulaspoliitika põhimõtteid, seadusandlust ning Eesti Vabariigi kohustusi selle poliitika elluviimisel. Projektiga soovitakse suurendada Ida-Virumaa elanikkonna tolerantsi   varjupaigataotlejate  vastu sõltumata nende päritoluriigist, kultuuritaustast ja keelest.

Projekti tegevused:

Tegevus I mentorite koolitus- valmistatakse ette 10 spetsialisti-mentorit, kes on valmis läbi viima  edaspidi pagulaspoliitika alast koolitust laiadele sihtrühmadele nii eesti kui vene keeles ning võiksid edaspidi töötada varjupaigataotlejate tugiisikutena maakonnas. Mentori ülesandeks on aidata nõustamise teel varjupaigataotlejal ning rahvusvahelise kaitse saanul toime tulla suhtlemisel ja asjaajamisel riigi-ja omavalitsuste asutustega ning kohaneda Eesti ühiskonnaeluga.

Tegevus II käsiraamatu koostamine – projekti partnerite koostöös koostatakse pagulasteemaline käsiraamat, mis sisaldab ülevaadet varjupaigataotlemise alasest seadusandlusest Euroopa Liidus ja Eestis ning mis tutvustab erinevate  päritoluriikide rahvaste  kultuuritausta ja tavasid.Käsiraamat on mõeldud laiale lugejaskonnale ning seda kasutatakse õppematerjalina ka 2007.a. II poolaastal läbiviidavatel infoseminaridel. Käsiraamat antakse välja 2 keeles. Käsiraamatuid jaotatakse kohalikele omavalitsustele, koolidele, ühiskondlikele organisatsioonidele.

Tegevus III varjupaigataotlejate vastuvõtu valmiduse alane uuring- viiakse läbi 2006.a. I poolaastal ning sellesse kaasatakse 100 inimest. Uuringu tulemused aitavad välja selgitada sihtrühmade informeeritust, valmisolekut ja meelestatust. Uuringu tulemused vormistatakse iseseisva dokumendina, selle tulemused ja järeldused aitavad aga kaasa avalike koolituste läbiviimisel.

EST

RUS