IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Lõimumisdialoogi platvormide tugevdamine 2012–2013

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 01.01.2012 - 31.12.2013

 

Rahastajad: Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007–2013 , MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 

Üldeesmärk

Projekti üldeesmärk on soodustada ühise ruumi kasutamist ja tegevust, mille raames sisserännanud (sh kolmandate riikide kodanikud) suhtlevad neid vastu võtnud ühiskonnaga Läänemere regiooni riikides.

Parim meedium selliseks mõtestatud tegevuseks on dialoogiplatvorm (olgu see siis institutsionaalne või informaalne, mitme toimija vaheline), mis omakorda tugevdab konsultatiivorganite rolli ka kodanikeühiskonna esindatust sisserännanute lõimumise poliitika määratlemisel, rakendamisel ja hindamisel. Projekti käigus toimuvad dialoogiüritused võimaldavad osalejatel luua kontakte ja moodustada Läänemere piirkonnas võrgustiku, mis omakorda võimaldab tõhusamalt mõjutada sisserännanute lõimumise teemalises arutelus osalemist, algatades edasisi ühisprojekte nii Läänemere regiooni kui ka Euroopa tasandil.

 

Konkreetsed eesmärgid

Projektil on neli konkreetset eesmärki.

Uurida integratsioonialaste dialoogiplatvormide olemasolevaid liike partnerriikides. See hõlmab lõimumisteemaliste dialoogivajaduste hindamist partnerriikides olemasoleva erialakirjanduse ja personaalsete intervjuude alusel koostatud võrdleva analüüsi põhjal.

Dialoogiplatvormide piloteerimine. Igas partnerriigis keskendutakse dialoogiüritusega kas juba olemasolevale platvormile, rõhutades selle konkreetse dialoogiliigi edutegureid, või uut liiki platvormidele, mida asjaomases partnerriigis ei ole varem loodud;

Välja töötada suunised integratsioonialaste dialoogiplatvormide jaoks. Suunised põhinevad dialoogiürituste käigus saadud kogemustel ja ettepanekutel;

Anda dialoogiplatvormide tulevastele
korraldajatele vajalikud oskused eduka dialoogiürituse korraldamiseks. See toimub suunistes esitatud ettepanekutel põhinevate koolituste kaudu.

 

Projekti viivad ellu neli partnerit:

 

MTÜ Eesti Abikeskused (Eesti) – juhtpartner

 

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus (Eesti) – 2. partner

 

Läti Inimõiguste Keskus (Läti) – 3. partner

 

Södertalje omavalitsus (Rootsi) – 4. partner

 

 

Projekti koduleht: http://sidp.abikeskused.ee/et/

EUROPEAN UNION

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

INVESTING IN YOUR FUTURE

EST

RUS